זכותו של נאשם להיוועץ עם עורך דין

זכותו של נאשם להיוועץ עם עורך דין

שתף מאמר
author-photo
עו"ד אלון סער img-dot
05/05/21

מה אומר החוק?

הסעיף בחוק אשר מסדיר את זכותו של העצור להיוועץ עם עורך דין הוא סעיף 34 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996, ולשונו:

"זכות העצור להיפגש עם עורך דין

 1. (א)  עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו.

(ב)  ביקש עצור להיפגש עם עורך דין או ביקש עורך דין שמינהו אדם קרוב לעצור להיפגש עמו, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי.

(ג)   פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור.

(ד)  נמצא העצור באותה עת, בעיצומם של הליכי חקירה או של פעולות אחרות הקשורות בחקירה, באופן שנוכחותו נדרשת כדי להשלימם, ועריכת הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי, כאמור בסעיף קטן (ג), מחייבת את הפסקתם או את דחייתם למועד אחר, והקצין הממונה בדרגת רב פקד ומעלה (להלן בסעיף זה – הקצין הממונה) סבר כי הפסקתם או דחייתם עשויה לסכן, באופן ממשי, את החקירה, רשאי הוא להורות בהחלטה מנומקת בכתב, שפגישת העצור עם עורך הדין תידחה לזמן הנדרש כדי להשלים את הפעולה, ובלבד שההפסקה לא תעלה על שעות ספורות.

(ה)  סבר הקצין הממונה כי פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה תידחה לתקופה הנדרשת, ובלבד שהיא לא תעלה על 24 שעות משעת המעצר.

(ו)   על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הקצין הממונה בהחלטה מנומקת בכתב להורות שלא לאפשר פגישת עצור עם עורך דין, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר, אם שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על חיי אדם או לצורך סיכול פשע, או שהדבר כרוך בעבירת בטחון והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף 35(א); אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עצור, שביקש זאת, שתינתן לו הזדמנות סבירה להיפגש עם עורך דין לפני שיובא לבית המשפט בענין מעצרו."

 • הסברים לגבי הוראות החוק – זכות ההיוועצות:
 • סעיף 34(א) קובע, כי במידה ועצור מעוניין להיפגש עם עורך דינו על מנת להתייעץ איתו בדברים הקשורים למעצרו או לכל נושא אחר הקשור למעצרו, יש לאפשר לעצור להיפגש עם העורך דין על מנת שיוכל להתייעץ איתו.
 • סעיף 34(ב) קובע, כי ברגע שעצור הודיע על רצונו להיפגש עם עורך דינו, יש לאפשר לו זאת "ללא דיחוי" – קרי בהקדם האפשרי.
 • סעיף 34(ג) קובע, כי הפגישה בין העצור לעורך הדין תתקיים בתנאים שיבטיחו את פרטיותו של העצור וסודיות השיחה המתנהלת בין העצור לעורך דינו. כלומר, במילים אחרות, יש לאפשר לעצור לדבר בחופשיות עם עורך דינו מבלי שיחשוש שגורמים אחרים מאזינים ומקשיבים לשיחה.
 • סעיף 34(ד) קובע, כי במידה ועצור נמצא בעיצומם של הליכי חקירה, והפסקת החקירה לצורך פגישת העצור עם עורך דינו עלולה לסכן באופן ממשי את החקירה, רשאי קצין המשטרה להורות על דחיית הפגישה בין העצור לבין עורך דינו למספר שעות בודדות. קצין המשטרה בדרגת רב פקד ומעלה, אשר נתן את ההחלטה על דחיית הפגישה, צריך לנמק את החלטתו ולהעלותה על הכתב.
 • סעיף 34(ה) קובע, כי אם פגישת העצור עלולה לפגוע או לשבש מעצר של חשודים נוספים, או למנוע גילוי של ראיה כלשהי, רשאי קצין המשטרה, בהחלטה מנומקת ובכתב, לדחות את הפגישה בין העצור לבין עורך דינו, אך לא יותר מ-24 שעות מהשעה שבה החל המעצר. לאחר 24 שעות לכל היותר, זכאי העצור להיפגש עם עורך דינו ולהיוועץ עמו.
 • סעיף 34(ו) קובע, שישנה אפשרות לדחות את פגישת העצור עם עורך דינו, כאשר הדבר נועד לשמור על חיי אדם, או כדי למנוע פשע, או שמדובר בעבירת ביטחון והתקיימו עילות מסוימות המפורטות בסעיף 35(א) לחוק. כאמור, לאחר 48 שעות לכל היותר, זכאי העצור להיפגש עם עורך דינו ולהיוועץ עמו.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  מהי גישת בתי המשפט בנוגע לזכות ההיוועצות של עצור עם עורך דין?

  • פסק הדין המנחה בנושא זכות ההיוועצות של עצור עם עורך דינו הוא עפ 5121/98‏ טור' רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי. בפסק דין זה עמד בית המשפט העליון על מעמדה של זכות ההיוועצות, וכך קבע:

  "בפסיקתנו מסתמנת הגישה לפיה זכות ההיוועצות בעורך-דין היא זכות חוקתית. עם זאת, אף אם נאמר כי זכות ההיוועצות של עצור בעורך-דין אינה בעלת מעמד חוקתי על חוקי – ובעניין זה אינני רואה להביע עמדה – הרי על חשיבותה ומרכזיותה בשיטתנו המשפטית אין חולק. זאת ועוד; אף אם זכות ההיוועצות אינה נכללת בגדר המעגל הפנימי הצר של הזכות החוקתית לכבוד האדם וחירותו, הרי ניתן לקבוע כי בהשראתם של חוקי היסוד התחזק מעמדה של הזכות האמורה והחובה להתחשב בה; זאת, נוכח זיקתה האפשרית לכבודו ולחירותו של הנחקר ובהתחשב בהיותה חלק מהזכות להליך פלילי הוגן"

  • מעמדה של זכות ההיוועצות של העצור עם עורך דינו הלך והתחזק במרוצת השנים, והדבר אף קיבל ביטוי בפסקי דין נוספים של בית המשפט העליון, וביניהם גם עפ 5956/08 סלימאן אל עוקה נ' מדינת ישראל ששם נקבע:

  "בית המשפט העליון ציין לא אחת כי יש מקום להכיר בגישה הרואה בזכות ההיוועצות כזכות חוקתית, וכי אף אם אין היא מצויה ברדיוס המצומצם של הזכות החוקתית לכבוד, הרי שמעמדה של זכות זו התחזק בהשראתם של חוקי היסוד, גם בהיותה חלק מהזכות להליך פלילי הוגן."

  • אך עם זאת נקבע גם, כי זכות ההיוועצות, ככל זכות אחרת, אינה מוחלטת, והיא נסוגה מפני זכויות ואינטרסים אחרים החשובים לא פחות, שמקצתם אף ניתן לראות בסעיפים 34(ד), 34(ה) ו-34(ו) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 שצוינו לעיל.
  • האם קיימת חובה ליידע חשוד או עצור שיש לו זכות להתייעץ עם עורך דין?
  • כלל ידוע הוא, כי זכות ההיוועצות טומנת בחובה גם את החובה ליידע את הנאשם או את החשוד שיש לו זכות להתייעץ עם עורך דין.
  • החובה ליידע חשוד או נאשם על זכותו להיוועץ עם עו"ד מעוגנת במספר סעיפים חוק, וביניהם סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996, וכן סעיף 19 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995.

  סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) קובע:

  "החליט הקצין הממונה לעצור את החשוד, יבהיר לו מיד את דבר המעצר ואת סיבת המעצר בלשון המובנת לו, ככל האפשר, וכן –

  (1)  את זכותו שתימסר הודעה על מעצרו, לאדם קרוב לו ולעורך-דין ואת זכותו להיפגש עם עורך-דין, הכל בכפוף להוראות סעיפים 34 עד 36; וכן את זכותו להיות מיוצג על ידי סניגור כאמור בסעיף 15 לחוק סדר הפלילי או לפי חוק הסניגוריה הציבורית;

  (2)  את משך הזמן שניתן להחזיקו במעצר עד שישוחרר או עד שיובא בפני שופט.

  סעיף 19 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 קובע:

  "(א)  נעצר אדם והובא לתחנת משטרה או למתקן של רשות החוקרת על פי דין או שהוא חשוד בביצוע עבירה, יודיע לו הממונה על התחנה או על החקירה, בהקדם האפשרי, כי באפשרותו לבקש מינוי סניגור ציבורי אם הוא זכאי לכך לפי חוק זה.

  (ב)  בקשה למינוי סניגור ציבורי תועבר לסניגור ציבורי מחוזי בדרך שיקבע שר המשפטים."

  אם נעצרתם או שהנכם חשודים בביצוע עבירה פלילית כלשהי, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין בטרם תחילת החקירה. היוועצות עם עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה יכולה לעיתים להיות ההבדל בין ניצחון להפסד בהליך המשפטי הפלילי המתנהל נגדכם. לפיכך, אם נעצרתם, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין תעבורה בהקדם וללא דיחוי. כמו כן, במקרים חמורים ייתכן שגם עורך דין פלילי מקצוען עשוי לסייע לכם.

  משרדנו מייצג עצורים ונאשמים רבים שנעצרו או נחשדו בשל עבירות תעבורה קלות וקשות שביצעו. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם משרדנו, על מנת שנוכל להיות לך לעזר כבר מהשלבים הראשונים של ההליך הפלילי, ועוד בטרם תיחקר על ידי גורמי המשטרה השונים.

  סער – משרד עורכי דין לתעבורה

   

  [brb_collection id="1513"]