נקודות תעבורה – עדכונים שחשוב להכיר

מה מטרת נקודות התעבורה / שיטת הנקודות:

משרד עו

בהתאם לגישת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, באמצעות שיטת הניקוד ניתן להשיג מספר מטרות, והן כדלקמן:

-להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות שמירה על הנהגים עצמם.

-להרתיע נהגים מלעבור עבירות תעבורה.

-אמצעי לזהות ולדעת אודות נהגים שמורשעים תכופות בעבירות תעבורה.

-להוות כלי שיסייע לנהגים עצמם לתקן את נהיגתם, ולהבטיח את כשירותם להמשיך לנהוג מבלי לסכן את משתמשי הדרך.

-שיטת הניקוד נועדה בעיקר לטפל בנהגים שעוברים עבירות לעיתים תכופות, וכך למעשה נהג אשר מורשע בעבירות רבות בזמן יחסית קצר, יהיה חייב לבצע אמצעי תיקון, בעוד נהג שמבצע עבירות אחדות במרווחים ארוכים – לא יושפע מכך

מהן דרגות החומרה של העבירות, ומה מספר הנקודות לצדן?

יש חמש דרגות חומרה לעבירות השונות, ומספר הנקודות עולה בהתאם ככל שחומרת העבירה עולה. מספרי הנקודות מהעבירה הקלה ביותר ועד החמורה ביותר הוא כך, לפי סדר מהקל לחמור: 2 4 ,6 ,8 ו-10.

איך השיטה עובדת?

שיטת הנקודות מוסדרת בפקודת התעבורה והתקנות שהוצאו מכוחה. על-פי התקנות, רישום וניהול הנקודות, וכן הטלת אמצעי התיקון בגין צבירת הנקודות, נעשים על-ידי אגף הרישוי במשרד התחבורה, באמצעות מידע ממוחשב של הרשעות בעבירות תעבורה, או בשמו הנוסף “מרשם העבירות“. מרשם זה מקבל עדכונים שוטפים מהמשטרה, לגבי כל עבירה שנעברה ושלצדה נקודות תעבורה, וכן מתקבלים עדכונים מבתי המשפט השונים, כאשר נהג מבקש להישפט ולבסוף מורשע.

לרשימת העבירות המלאה שלצדן יש ניקוד – לחץ כאן

העקרונות הבסיסיים של שיטת הנקודות:

-מי שצבר עד 20 נקודות, נקודות התעבורה יהיו תקפות לגביו מיום ביצוע העבירה ולמשך שנתיים.

-מי שצבר 22 נקודות ומעלה תוך פחות משנתיים, נקודות התעבורה יהיו תקפות לגביו מיום ביצוע העבירה ולמשך 4 שנים.

-מי שצבר 36 נקודות תקפות או יותר – רישיונו ייפסל לתקופה של 3 חודשים. מי שצבר בתקופה של 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, עוד 36 נקודות, נוסף על ה-36 נקודות שהיו לו ושבגינן נפסל רישיונו ל-3 חודשים, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים, ויחודש אך ורק לאחר ביצוע בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולאחר שביצע שוב מבחן עיוני ומעשי.

-מי שצבר 72 נקודות תקפות או יותר – ייפסל רישיונו ל-9 חודשים, ויחודש אך ורק לאחר ביצוע בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ולאחר שביצע שוב מבחן עיוני ומעשי.

חשוב לדעת, כי בכל מקרה נקודות התעבורה יישארו תקפות כל עוד הנהג שצבר את הנקודות לא ביצע את אמצעי התיקון שהוטלו עליו.

אמצעי התיקון הם מצטברים ואינם גורעים מסמכותה של רשות הרישוי.

-נהג שהוטל עליו לבצע קורס בנהיגה נכונה – חייב לבצע את הקורס תוך 6 חודשים. לא יעשה כן בפרק הזמן הנ”ל, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה שלו.

 • אם נעברה עבירה שלצדה נקודות, והמידע לגביה הועבר לאחר 12 חודשים ממועד ההרשעה, לא יירשמו הנקודות לנהג.

אמצעי התיקון הקיימים:

  1. קורס נהיגה נכונה ומבחן עיוני בסוף הקורס.
  1. מבחן עיוני בנהיגה (“תיאוריה”).
  1. מבחן מעשי בנהיגה (“טסט”).
  1. פסילת רישיון נהיגה לתקופה מוגדרת או עד שימלא את התנאים שקבעה רשות הרישוי.
 1. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד).

מספר נקודות ואמצעי התיקון בכל שלב:

  1. 12-22 – קורס בסיסי בנהיגה נכונה, בהיקף של 12 שעות לימוד, ומבחן בסוף הקורס.
  1. 24-34 – קורס מתקדם בנהיגה נכונה (קורס ייעודי), בהיקף של 12 שעות לימוד, ומבחן בסוף הקורס.
  1. 36 נקודות ומעלה – פסילה רישיון נהיגה ל-3 חודשים + מבחן עיוני (תיאוריה).
  1. 36 נקודות נוספות בתוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה – פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד) + מבחן עיוני (תיאוריה) + מבחן מעשי (טסט).
 1. 72 נקודות ומעלה – פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים + בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב”ד) + מבחן עיוני (תיאוריה) + מבחן מעשי (טסט).

נהג שצבר 12 נקודות ומעלה, יקבל הודעה בכתב מרשות הרישוי, ועל גביה תפורטנה העבירות שבגינן הוא חייב לבצע את אמצעי התיקון.

שאלות נפוצות בנושא נקודות תעבורה

1.האם אפשר לטעון כנגד הנקודות או כנגד חיוב בביצוע אמצעי תיקון?

סעיף 551(ב) לתקנות התעבורה קובע:

“נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום שהודע לו לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור – יידחה ביצוע אמצעי התיקון.”

כלומר, אם נהג רוצה לטעון טענות כנגד אמצעי התיקון שחויב לבצע, על הנהג לפנות בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה מרשות הרישוי. פנייה שכזו דוחה את ביצוע אמצעי התיקון, עד לאחר שטענותיו של הנהג תישמענה בפני הגורם הרלוונטי ברשות הרישוי.

לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, רשות הרישוי תיתן את החלטתה בנוגע לאמצעי התיקון שהוטלו על הנהג. אם במסגרת החלטתה של רשות הרישוי הוחלט לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, על רשות הרישוי להודיע לנהג מתי תחל הפסילה.

2.אם חלפו 90 יום ממועד ביצוע העבירה, והנהג לא שילם את הדו”ח ולא ביקש להישפט – מה הדין?

סעיף 229 (ח2) לחוק סדר הדין הפלילי הקובע “חזקת הרשעה”, וזו לשון הסעיף:

“לא שילם אדם את הקנס, חלפו המועדים להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי סעיף קטן (א), ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמן בקשה לביטול הודעת תשלום קנס ונדחתה, יראו אותו, בתום המועדים הקבועים בסעיף קטן (א) להגשת בקשות אלה, כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על אדם שבקשתו לביטול הודעת תשלום קנס הוגשה שלא במועד אך התובע דן בה מכוח סמכותו לפי סעיף קטן (ה) וביטל את הודעת תשלום הקנס, או על אדם שבית המשפט החליט לקיים את משפטו אף על פי שהודיע באיחור על רצונו להישפט כאמור בסעיף 230.”

מסעיף זה עולה, כי גם נהג שלא שילם את הקנס, וחלפו המועדים להגשת בקשות לביטול או להישפט – רואים אותו כאילו הורשע בבית משפט – והעבירה והנקודות לצדה תירשמנה לחובתו.

3.איך מבררים כמה נקודות נצברו לי?

ישנן מספר דרכים לברר כמה נקודות תעבורה נצברו לנהג, ולהלן הדרכים:

  1. טופס פנייה מקוון בנוגע לנקודות חובה – שירות זה ניתן ללא תשלום. פונים לאגף הרישוי ומבקשים “תדפיס על מצב נקודות החובה”. התדפיס יישלח תוך 10 ימי עבודה, בדואר, לכתובת הנהג אשר רשומה במשרד הפנים.
  1. רישוי קול – שירות זה ניתן ללא תשלום. ניתן להתקשר למרכז מידע ארצי בטלפון 5678*. הזיהוי יתבצע באמצעות מס’ ת.ז ומס’ רישיון נהיגה, ולאחר ההזדהות ישלח “תדפיס על מצב נקודות החובה” אודות הנהג הפונה. התדפיס ישלח בדואר לכתובת הרשומה במשרד הפנים.
  1. רשיומט – שירות זה כרוך בתשלום אגרה של 10 ₪. ניגשים לעמדות הרשיומט המוצבות במשרדי הרישוי, בקניונים ובסניפי סופר-פארם, מזדהים באמצעות כרטיס אשראי של בעל הרישיון, ומנפיקים “תדפיס על מצב נקודות החובה של הנהג”. לרשימת עמדות הרשיומט, כתובתם ושעות פעילותם – לחץ כאן.
 1. משרד הרישוי – שירות זה ניתן ללא תשלום. ניגשים לסניף משרד הרישוי עם ת.ז, ומקבלים את כל המידע אודות מצב הנקודות החובה הצבורות לנהג. לרשימת משרדי הרישוי, כתובתם, ושעות פעילותם – לחץ כאן.
סמל עבירה תיאור עבירה ניקוד
1628 גרימת מוות ברשלנות 10
2000 נהיגה ללא רישיון רכב 6
2002 נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוציא) 8
2004 רישיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים 8
2009 הורשע בעבירה שגרמה לחבלה של ממש 8
2011 נהיגה בקלות ראש 6
2012 נהיגה בהיותו שיכור 10
2023 נהיגה בזמן פסילה- פסילת רישיון נהיגה 10
2024 נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם לא הוציא לסוג זה) 8
2030 אי עצירה לאחר גרימת תאונה עם נפגע 10
2031 הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה 10
2034 פקיעת רישיון נהיגה 8
2036 פקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים 8
2040 הפקרה אחרי פגיעה 10
2041 גרימת מוות ברשלנות (תוך שימוש ברכב) 10
2042 אי הגשת עזרה לאחר גרימת תאונה 10
2263 גרימת מוות ללא כוונה 10
2425 התנהגות הגורמת נזק 8
2428 סיכון חיי אדם 8
2429 נהגת בחוסר זהירות 6
2432 נהיגה כשברמזור אור אדום 10
2433 התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום 8
2487 אי ציות לשוטר במדים או שוטר שהזדהה 6
2488 אי ציות לאות של שוטר במדים 6
2491 נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך 8
2492 נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים 10
2494 חוסר שליטה ברכב 6
2497 נהיגת רכב במצב השולל מהנהג שליטה ברכב 6
2555 עקיפה מימין 4
2556 עקיפה כשהדרך לא פנויה 10
2557 עקיפה בראות לקויה 8
2562 עקיפת רכב עוקף 6
2832 הובלת מטען שלא בבטיחות 4
2864 גרירת רכב שלא בביטחה 2
2891 מערכת אורות בלתי תקינה 4
3140 סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית 4
3477 אי ציות לתמרור 302 בצומת-עצור וזכות קדימה 10
3479 אי ציות לתמרור ב-37 באי מתן זכות קדימה 10
3514 אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום 6
3538 אי שמירה על הימין בדרך צרה 6
3827 נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען 8
3851 הובלת מטען חורג בתפזורת 6
4465 אי ציות לתמרור 301 בצומת 10
4609 אי מתן זכות קדימה בצומת תמרור 302 10
4633 אי ציות לתמרור ב-36 10
5403 רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים 6
5404 רישיון רכב פקע מעל ששה חודשים 6
5424 הפרעה לעוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה 6
5425 סיכון עוברי דרך בעת כניסה למסלול התנועה 6
5426 כניסה לצומת כשאין אפשרות להמשיך בנסיעה 6
5428 אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה 4
5429 אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון 4
5430 נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי 6
5440 נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך 6
5441 נהיגה שלא בכביש (למעט רכב דו גלגלי) 6
5443 נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) 2
5457 נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש 6
5475 אי ציות לתמרור 401 6
5476 אי ציות לתמרור 402 6
5482 אי ציות לתמרור 420 6
5483 אי ציות לתמרור 422 6
5484 אי ציות לתמרור 408 6
5485 אי ציות לתמרור 409 6
5486 אי ציות לתמרור 405 6
5487 אי ציות לתמרור 406 6
5488 אי ציות לתמרור 415 6
5488 אי ציות לתמרור 417 6
5490 אי ציות לתמרור 416 6
5496 אי ציות לתמרור 204 6
5497 אי ציות לתמרור 205 6
5498 אי ציות לתמרור 206 6
5499 אי ציות לתמרור 207 6
5500 אי ציות לתמרור 203 6
5501 אי ציות לתמרור 201 6
5502 אי ציות לתמרור 202 6
5503 אי ציות לתמרור 208 6
5504 אי ציות לתמרור 303 4
5505 אי ציות לתמרור 214 6
5506 אי ציות לתמרור 215 6
5509 אי ציות לתמרור 216 6
5526 חוסר אור באופנוע עם רכב צדי 4
5531 לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת 2
5534 אי הארת פנס משולש 4
5608 גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק”ג 2
5610 גרירת מנועי במסחרית שמשקלה פחות מ-2,200 ק”ג 2
5611 גרירת רכב מנועי על ידי מונית 2
5613 גרירת יותר מרכב אחד 2
5618 גרירה באופנוע ללא היתר 2
5624 גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה 2
5635 נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים 6
5637 המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה 4
5638 המטען או מכסהו חוסמים את תא הנהג 4
5664 הובלת מכולה ברכב שלא אושר/בניגוד להיתר 8
5666 הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות 8
5667 הובלת מכולה ברכב עם דופן מורכב שאינו סגור 8
5668 הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור הסובב 8
5689 רישיון נהיגה פקע פחות מ-6 חודשים 8
5691 רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים 6
5793 רכב הפולט עשן במידה העלולה להטריד עוברי דרך 6
5794 פליטת עשן מרכב עומד העלולה להטריד 6
5795 פליטת עשן הפוגעת בבטיחות 6
5796 רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות 6
5799 נזילת שמן העלולה להטריד או לפגוע בבטיחות 6
5800 נזילת שמן רכב עומד-עלולה להטריד או לפגוע 6
5876 אי ציות לתמרור 402 – איסור כניסת אופניים 6
5903 אי ציות לתמרור 410 6
5958 פנס אחורי אינו מאיר 2
6071 אי ציות לתמרור 302 עצור 4
6103 אי השלמת עקיפה לפני צומת 6
6104 עקיפת רכב שנעצר לפני צומת 8
6105 עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה 8
6106 עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל 8
6107 רכב עם מטען חורג שלא האט 4
6108 רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש 4
6109 רכב עם מטען חורג שלא עצר 4
6153 עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף 10
6167 הובלת פחם ואפר יבש ברכב שלא מיועד לכך 6
6168 הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי 6
6169 הובלת אפר מרחף או מלט ברכב שלא יועד לכך 6
6180 המטען אינו מחוזק היטב 8
6188 אי מתן זכות קדימה בצומת לרכב מימין 6
6189 אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה 6
6190 אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה 6
6191 אי מתן זכות קדימה להולך רגל בעליה למדרכה או לשול 6
6192 אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש – ביציאה מחצרים 6
6193 הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי 6
6199 עקיפת רכב עוקף ע”י אוטובוס, רכב מסחרי או רכב 6
6200 מכסה המטען אינו מחוזק היטב 8
6201 עקיפה לפני מעבר חציה 6
6212 כניסה למפגש מסילת ברזל -ללא יכולת להמשך נסיעה 6
6245 הפרעה לתנועה/עיכוב תנועה 4
6249 ניסיון לעקיפה/סטייה אחרי תמרור מפגש מסילת ברזל 4
6250 עקיפה/סטייה לעקיפה בצומת 6
6251 פניית פרסה-סיכון עוברי דרך-נסיבות מחמירות 8
6253 נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול 10
6254 נהיגת רכב בשכרות (בדיקת דם) 10
6256 פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים 4
6258 מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב 4
6264 נהיגת רכב שעולה ממנו אבק/שנשפך ממנו חומר 6
6265 הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים 6
6279 נהיגה ברכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש 8
6348 אי ציות לתמרור ב-68 רכב המוביל חומר 6
6368 אי עצירה לפני המסילה בעת אות אזהרה 8
6369 אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע 8
6370 אי עצירה לפני מפגש בהתקרב רכבת 8
6371 אי עצירה לפני מפגש כשלידו תמרור “עצור” 8
6374 חצית מסילת ברזל (אוטובוס/רכב הסעה) דרך לא סלולה 4
6375 תנועת מכונה ניידת על הכביש 6
6376 נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות 6
6379 אי עמעום אור דרך בנסיעה לקראת רכב 4
6380 אי עמעום אור הדרך שלא בנסיעה 4
6381 אי עמעום אור הדרך בנסיעה אחרי רכב 4
6404 אי ציות לתמרור 407 6
6405 הרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך 8
6406 עקיפה בדרך לא פנויה תוך חצית קו לבן רצוף 10
6410 הסעת ילד עד גיל 4 מושב אחור רכב שנת 1983 ומעלה 6
6425 העדר טכוגרף תקין ברכב 8
6426 נהיגה שלא באזור תפעולי 4
6440 נהיגה ללא חגורת בטיחות 6
6441 נוסע במושב קדמי לא חגור 2
6442 הסעת נוסע מושב קדמי לא חגור 2
6443 נוסע במושב האחורי לא חגור 2
6444 ללא אורות 1/11-31/3 2
6452 נהג המסיע נוסע במושב האחורי שאינו חגור 2
6455 משקל רכב עולה ב-25% מעל המותר 10
6458 סיכון הולך רגל במעבר חציה-נסיבות מחמירות 10
6469 העדר דיסקת טכוגרף רזרבית 8
6470 העדר תעודת מכייל מוסמך תקפה 8
6471 העדר מגופות תקינות ושלמות בטכוגרף 8
6473 אי ציון פרטי נהג/נסיעה בטכוגרף 8
6475 נהגת טרקטורון בכביש שלא במושב או בקיבוץ 6
6480 אי החזקת הגה-שימוש בפלאפון 4
6482 נהיגה שלא בכוון החץ 6
6483 עיכוב תנועה ואי ירידה לשול מיוצב 4
6485 נהיגה ללא אורות – אופנוע 2
6487 כניסה לצומת לא מהנתיב הימני-רכב מעל 10,000 ק”ג 4
6488 נהיגה יותר מ-12 שעות 8
6489 אי עריכת הפסקת נסיעות (במשך 4 שעות) 8
6490 העדר הפסקת נהיגה אחרי 8.5 שעות רצופות 8
6491 נהגת יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים 8
6521 העדר דיסקת טכוגרף באוטובוס קו שירות 8
6522 פנסי חזית אינם מאירים 2
6523 נהיגה ללא אורות דלוקים-) אופנוע, מונית 2
6524 העדר דיסקת טכוגרף אוטובוס אחר משקל 8000 ק”ג+ 8
6525 העדר דיסקת טכוגרף -רכב מסחרי/עבודה 16,000 ק”ג+ 8
6526 טכוגרף-רכב חמ”ס מ-1990, מ-8000 ק”ג 8
6527 אין דסקת טכוגרף-מסחרי8000 -15999קג משנת 1990 8
6528 נהיגה כשברמזור אור אדום 10
6529 גרירת גרור מעל 750 ק”ג ברכב פרטי 2
6530 גרור מעל 750 ק”ג במסחרי השוקל פחות מ-2,200 ק”ג 2
6536 מהירות מ-21 עד 30 קמ”ש מעל, עירוני, 50 קמ”ש 8
6537 דרך עירונית 50 קמ”ש, מ-31 קמ”ש ומעלה 10
6542 מהירות מ-21 עד 30 קמ”ש מעל, דרך עירונית 8
6543 דרך עירונית 426, מ-31 קמ”ש ומעלה 10
6545 מהירות26-40 קמ”ש מעל, לא עירוני, 80 קמ”ש 8
6546 דרך שאינה עירונית (80 קמ”ש) מ-41 יותר ומעלה 10
6548 מהירות מ-26 עד 40 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 8
6549 דרך לא עירונית תמרור 426, 41 קמ”ש+ מעל המותר 10
6554 מהירות 26-40קמ”ש מעל, לא עירוני עם שטח הפרדה 8
6555 שטח הפרדה (90 קמ”ש) 41 קמ”ש +,למעט מעל 12000 10
6557 דרך מהירה 426 , מ-26 עד 40 יותר 8
6558 דרך מהירה עם תמרור 426 מ-41 קמ”ש ומעלה. 10
6560 מ-12 טון בינעירוני ,מ-26-40 קמ”ש מעל המותר 8
6561 מסחרי 12 טון+ לא עירונית תמרור 426 , 41 קמ”ש+ 10
6563 מסחרי 12 טון+, מהירה, תמרור 426, 26-40 קמ”ש 8
6564 מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,41 קמ”ש ומעל 10
6566 מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,21-31 קמ”ש 8
6567 מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 מ-31 קמ”ש ומעלה 10
6572 אופנוע 50סמ”ק, 26קמ”ש ומעלה, בינעירוני, 26-40 קמ”ש 8
6577 שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות מיקרופון 4
6585 אי ציות לאות ברמזור 8
6597 פקיעת רישיון נהיגה עד 6 חודשים 8
6598 רישיון הרכב פקע פחות מששה חודשים 6
6605 מטען/מכסה מטען המסתיר מראה 4
6619 אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון 4
6620 אורות חורף 1/11-31/3 דרך עירונית 2
6621 אורות חורף 1/11-31/3 דרך שאינה עירונית 2
6626 אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) 4
6627 אי ציות לתמרור 302 בצומת -אי מתן זכות קדימה 10
6628 אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת 4
6629 302 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה 10
6630 אי עצירה ואי מתן זכות קדימה-לא בצומת-תמרור 302 10
6631 אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה 10
6632 301 לא בצומת – אי מתן זכות קדימה 10
6650 מהירות, דרך מהירה מ-26 קמ”ש עד 40 קמ”ש 8
6651 מהירות, דרך מהירה מ-41 קמ”ש ומעלה 10
6653 דרך מהירה, אוטובוס וטיולית 26-40 קמ”ש 8
6654 דרך מהירה, אוטובוס וטיולית 41 קמ”ש ומעלה 10
6656 מסחרי 12 טון+,26-40קמ”ש מעל, דרך מהירה 8
6657 דרך מהירה ,מעל 12 טון,41 קמ”ש ומעלה מעל המותר 10
6661 נזילת דלק הפוגעת בבטיחות 6
6669 דיסקה/ות לא נקיה/תקינה/נקיות/תקינות 8
6670 אי החלפת דיסקה יומית 8
6671 אי החלפת אגד דיסקות 8
6672 אי שמירת יומן נסיעות אישי ברכב 8
6673 אי שמירת דיסקות יומיות ברכב 8
6674 אי שמירת אגד דיסקות ברכב 8
6690 הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב קדמי פנים לחזית 6
6691 הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב אחורי פנים לחזית 6
6692 הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות 6
6693 הסעת ילד קטן מ-3 ,מושב אחורי, שלא במושב בטיחות 6
6694 הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי, ללא מגביה 6
6695 הסעת ילד 3-8 שנים מושב אחורי, לא רתום 6
6696 הסעת ילד מול כרית אוויר שלא נותקה 6
6701 נהיגה כשברמזור אור אדום (לא בצומת) 10
6702 נהג ללא חגורת בטיחות 6
6703 נוסע לא חגור 2
6704 נהג המסיע נוסע לא חגור (מעל גיל 14) 2
6705 נהג המסיע נוסע במושב אחורי לא חגור 2
6706 נוסע במושב האחורי לא חגור 2
6714 קו עצירה, רכבת, עדשה אדומה מהבהבת-אי עצירה 8
6715 התרה לאחר לנהוג תחת השפעת אלכוהול/ס 10
6719 סירוב לבדיקת שכרות 10
6720 רישיון רכב פקע מעל 4 חודשים ועד 6 חודשים 6
6722 נהיגה תחת השפעת סמים 10
6728 אי ציות לאור אדום בנסיבות מחמירות 10
6738 אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור 6
6739 אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-הפרעה לאחר 10
6740 הפרעה/עיכוב תנועה ע”י עובר דרך 4
6741 אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות-המצאות רכב אחר 10
6742 אור אדום ,צומת -נסיבות מחמירות אחרות 10
6743 נהג המסיע נוסע לא חגור (בין גילאים 8 ל 14) 2
6755 נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים 10
7010 רכב איטי, מהירות דרך עירונית 31 קמ”ש ומעלה 10
7012 רכב איטי, דרך שאינה עירונית, 26-40 קמ”ש 8
7013 רכב איטי, דרך שאינה עירונית 41 קמ”ש ומעלה 10
7015 רכב איטי, דרך עירונית, 21 קמ”ש -30 קמ”ש 8
7022 סירוב לבדיקת שתן לאיתור סמים או אלכוהול 10
7023 סירוב לבדיקת דם לאיתור אלכוהול 10
7044 רישיון הרכב פקע יותר מארבעה חודשים ועד שנה 6
7045 רישיון הרכב פקע בתקופה העולה על שנה 6
7067 מהירות מ 31 עד 40 קמ”ש מעל, דרך עירונית 10
7068 מהירות מ 41 קמ”ש מעל, דרך עירונית 10
7069 מהירות מ 41 עד 50 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 10
7070 מהירות מ 51 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 10
7071 מהירות מ 51 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 10
7072 מהירות מ 41 עד 50 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 10
7073 מהירות מ 51 קמ”ש מעל, דרך שאינה עירונית 10
7074 מהירות מ 31 עד 40 קמ”ש מעל, דרך עירונית 10
7075 מהירות מ 41 קמ”ש מעל ,דרך עירונית 10
7076 מהירות מ 41 עד 50 קמ”ש מעל ,דרך שאינה עירונית 10
7077 מהירות מ 41 עד 50 קמ”ש מעל ,דרך מהירה 10
7078 מהירות מ 51 קמ”ש מעל ,דרך מהירה 10
7079 מסחרי מעל 12טון, 41-50 קמ”ש מעל, לא עירוני + שטח 10
7080 מסחרי מעל 12טון מ-51 קמ”ש ומעלה, לא עירוני + שטח 10
7081 מסחרי מעל 12טון,50-41 קמ”ש מעל, לא עירונית, תמרור 10
7082 מסחרי12 טון מ -51 קמ”ש ומעלה, לא עירונית, תמרור 10
7083 מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,50-41 קמ”ש מעל 10
7084 מסחרי 12 טון, מהירה, תמרור 426 ,51 קמ”ש ומעלה 10
7085 מסחרי12 טון, עירונית, תמרור 426,40-31 קמ”ש מעל 10
7086 מסחרי 12 טון עירוני, תמרור 426 ,41 קמ”ש ומעלה 10
7087 רכב איטי מהירות, עירונית, 40-31 קמ”ש מעל 10
7088 רכב איטי מהירות דרך עירונית 41 קמ”ש ומעלה 10
7089 רכב איטי דרך שאינה עירונית 41-50 קמ”ש מעל 10
7090 רכב איטי דרך שאינה עירונית 51 קמ”ש ומעלה 10
7091 מהירות מ 41 עד 50 קמ”ש מעל ,דרך מהירה 10
7092 מהירות מ 51 קמ”ש מעל ,דרך מהירה 10
7093 דרך מהירה, אוטובוס,50-41 קמ”ש מעל 10
7094 דרך מהירה, אוטובוס 51 קמ”ש ומעלה 10
7095 דרך מהירה, מעל 12 טון,41-50 קמ”ש מעל המותר 10
7096 דרך מהירה ,מעל 12 טון,51 קמ”ש ומעלה מעל המותר 10
7099 משקלו הכולל של הרכב עולה ב 14.99% מעל המותר 10
7100 משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר 10
7101 רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים 8
7102 רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים 8
7103 בהיותך נהג חדש רישיון הנהיגה פקע מעל 6 חודשים 8
7106 עקיפה מסוכנת תוך חצית קו הפרדה רצוף 10
7107 תוקף רישיון הנגרר פקע פחות מארבעה חודשים 6
7108 תוקף רישיון הנגרר פקע יותר מארבעה חודשים ועד 6
7109 תוקף רישיון רכב הנגרר פקע בתקופה העולה על שנה 6
7116 משקל רכב 15% ומעלה מעל המותר-אחריות בעל רכב 10
7130 משקל כולל של הרכב עולה ב-25% מעל המותר 10
7132 נהיגת רכב בשכרות (בדיקת דם)- אוכלוסייה מיוחדת 10
7133 נהיגת רכב בשכרות (אויר נשוף)- אוכלוסייה מיוחדת 10
7134 שליחת או קריאת מסרון 4
7136 נהיגה ללא רישיון נהיגה – מעולם לא הוציא 10
7137 נהיגה בקלות ראש 8
7138 נהיגה ללא רישיון נהיגה -מעולם לא הוציא לסוג זה 10
7139 שימוש בטלפון נייד ע”י המורה בזמן הוראת נהיגה 8
7140 שימוש בטלפון בעת שהרכב נע שלא באמצעות דיבורית 8
7141 שליחת או קריאת מסרון 8
7142 אי ציות לתמרור 429 6
7143 אי ציות לתמרור 428 6
7144 אי ציות לתמרור 430 (פנית פרסה) 6
7145 אי ציות לתמרור 431 (פנית פרסה) 6
7146 גרירת מנועי ברכב פרטי שמשקלו פחות מ-2,200 ק”ג 4
7147 גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה 4
7148 נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן 6
7149 הרכבת נוסע ללא קסדה-אופנוע או תלת אופנוע 6
7150 קסדת מגן אינה קשורה-אופנוע או תלת אופנוע 6
7151 נוסע רוכב באופנוע או תלת אופנוע ללא קסדה 6
7152 אי פתיחה של חלון רכב או דלת אוטובוס בעצירה 6
7153 חצית מסילת ברזל (אוטובוס/רכב הסעה) דרך לא סלול 6
7154 משקלו הכולל של הרכב עולה על המותר עד %10 6
7155 נהיגה שלא באזור תפעולי 6
7156 נהיגת טרקטורון ללא קסדת מגן (ע”י הנהג) 6
7157 נהיגת טרקטורון כשהנוסע ללא קסדה 6
7158 הסעת נוסע בטרקטורון ללא היתר 6
7159 אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים מעבר חציה בבטחה 8
7160 אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע 10
7161 נהג חדש צעיר טרם מלאו 21 שנים הסיע יותר מ-2 ל 8
7162 הסעת ילד שטרם מלאו לו 3 שנים שלא במושב בטיחות 8
7163 הסעת ילד בין גיל 3-8 ,מושב אחורי, ללא מגביה 8
7164 הסעת ילד מול כרית אוויר שלא נותקה 8
7165 נוסע לא חגור 4
7166 נהיגת רכב שטח בכביש שלא לשם חצייתו 6
7167 אי לבישת אפוד זהר בדרך בינעירונית 2
7168 תצוגה הנראית לנהג 4
7169 גרירת רכב שלא בבטחה 4
7170 משקל כולל העולה מ10% עד 14.99% מעל המותר 6
7171 משקל כולל עולה מ- 15% ועד 24.9% מעל המותר 8
7172 הסעת נוסע בטרקטור משא ללא היתר ברישיון הרכב 6
7173 הסעת נוסע ברכב שטח ללא היתר הרשום ברישיון הרכב 6
7174 קסדת מגן לא לפי התקן-אופנוע או תלת אופנוע 6
7175 נהיגה על מדרכה (שלא לשם חצייתה) 4
7192 נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב – צו איסור שימוש 10
7193 נהיגה בזמן פסילת רישיון רכב ע”י ק’ משטרה 10
7204 הסעת ילד קטן משנה בכיסא במושב קדמי פנים לחזית 8
7206 נהיגה בזמן פסילה- פסילת קצין משטרה 10
9053 אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור (פנייה שמאלה) 6
9056 נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד-סטרי 6
9649 דרך עירונית מהירות מ-21 ועד 30 קמ”ש 8
9650 דרך עירונית מ-31 קמ”ש יותר ומעלה 10
9652 דרך עירונית ב-20 מ-21 עד 30 קמ”ש מעל 8
9653 דרך עירונית ב-20 מ-31 קמ”ש יותר ומעל 10
9655 דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר 8
9656 דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה 10
9658 דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26 עד40 יותר 8
9659 דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה 10
9664 דרך שאינה עירונית-(90קמ”ש) 8
9665 דרך שאינה עירונית 90 קמ”ש מ-41 ומעלה 10
9667 דרך מהירה ב-20 מ-26 עד 40 יותר 8
9668 דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה 10
9680 נהיגה באור אדום – אי עצירה בקו עצירה 10
9681 נהיגה באדום – אי עצירה לפני מעבר חציה 10
9682 נהיגה באור אדום – אי עצירה ליד רמזור 10
9697 דרך עירונית מ-31 קמ”ש יותר ומעלה 10
9699 דרך עירונית ב-20 מ-21 עד 30 קמ”ש מעל 8
9700 דרך עירונית ב-20 מ-31קמ”ש יותר ומעל 10
9702 דרך שאינה עירונית מ-26 עד 40 יותר 8
9703 דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה 10
9705 דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26 עד 40 יותר 8
9706 דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה 10
9711 דרך שאינה עירונית-(90 קמ”ש) 8
9712 דרך שאינה עירונית-(90 קמ”ש) 10
9714 דרך מהירה ב-20 מ-26 עד 40 יותר 8
9715 דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה 10
9717 מסחרי מ-12000,בינעירוני ב-20 מ 26 עד 40 8
9718 מסחרי מ-12000,בינעירוני ב-20 מ-41 10
9720 מסחרי מ-12000,מהירה ב-20 מ 26 עד 40 8
9721 מסחרי מ-12000,מהירה ב-20 41 ומעלה 10
9723 מסחרי מ-12000,עירוני ב-20 מ21 עד30 8
9724 מסחרי מ-12000, עירוני ב-20 מ31 ומעלה 10
9729 אופנוע 50 סמ”ק מהירות בינעירוני 26-40 8
9732 דרך עירונית מהירות מ-21 ועד30 קמ”ש 8
9737 דרך שאינה עירונית-(90קמ”ש) 8
9738 דרך שאינה עירונית-(90קמ”ש) 10
9740 דרך עירונית מהירות מ-21 ועד 30 קמ”ש 8
9741 דרך עירונית מהירות מ-31 ומעלה 10
9743 מהירות ב-20 70קמ”ש עד 20 8
9744 מהירות ב-20 80 קמ”ש עד 20 10
9746 מהירה, מסחרי 12000 מ 26 עד 40 יותר 8
9747 מהירות ב-20 80 קמ”ש 21-30 קמ”ש 10
9748 קו עצירה אור אדום מהבהב רכבת 8

 

 

משרדנו מתמחה בדיני תעבורה מזה שנים, ועוסק בכל קשת העבירות, מהקלה ועד החמורה ביותר. אם ביצעת עבירת תנועה שלצדה קיימות נקודות, פנה עוד היום למשרדנו על מנת לבחון אפשרות לביטול הנקודות / ביטול הדו”ח.

שאל שאלה בנושא זה וקבל תשובה מהירה

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments