ביטול דו"ח מהירות – איך עושים את זה?

שתף מאמר
author-photo
saarsupr_admin img-dot
05/05/21

משטרת ישראל שמה לה למטרה לתפוס את עברייני התנועה שנוהגים במהירות מופרזת. האכיפה מתבצעת באמצעות מספר מכשירים אלקטרוניים מתקדמים, כאשר הנפוצים שביניהם הם:

 1. ממל"ז (מד מהירות לייזר).
 2. דבורה.
 3. מצלמות מהירות מסוג א'3 (מצלמות כתומות).

אחריות בעל רכב בעבירת נהיגה במהירות מופרזת:

סעיף 27(ב) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] קובע, כי לבעל הרכב תהיה אחריות לכל עבירה שבוצעה על ידי רכבו (נקרא בשפה המקצועית "חזקת הבעלות"), אלא אם כן יוכיח בעל הרכב כי לא הוא נהג במועד ביצוע העבירה.

כך למשל, בעל רכב שנתן לנהג אחר להשתמש ברכבו, ואותו נהג נתפס בעין המצלמה כשהוא נוהג במהירות מופרזת, חוצה צומת ברמזור אדום וכיוצ"ב – הדו"חות יישלחו לבעל הרכב (ולא למי שביצע את העבירה בפועל!), ובעל הרכב ייאלץ לשאת בעונש מכוח "חזקת הבעלות". במילים אחרות: בעל הרכב הוא זה שייתן את הדין במידה ויבצעו עבירה ברכבו.

כמובן, שהמקרים שאנו מדברים עליהם הם כאשר אותו נהג לא נתפס ע"י שוטר, שכן במידה והשוטר הוא זה שמסר את הדו"ח, הרי שהוא כותב את הדו"ח למי שביצע את העבירה בפועל, והמסירה מתבצעת באופן אישי לנהג שביצע את העבירה. במקרה שכזה, אין משמעות לשאלה מי הבעלים של הרכב, והנהג בפועל יקבל את הדו"ח.

הסבת דו"ח מהירות לאדם אחר (מצלמת מהירות א'3):

משום שמדובר בעבירה שבה הנהג בפועל אינו מזוהה, והדו"ח נשלח לבעל הרכב עם צילום הרכב בלבד, יש לשאול את השאלה מי נהג ברכב בזמן ביצוע העבירה. זה לא סוד שבני משפחה או חברים נוטים לתת לקרוביהם להשתמש ברכבם, אלא שהדבר יכול לעלות לבעל הרכב ה"אדיב" בכתב אישום על עבירה שהוא לא ביצע.

לכן, במידה והנכם בעלים של רכב, ומסרתם את רכבכם לשימושו של אדם אחר, ואותו אדם ביצע עבירת מהירות מופרזת והדו"ח נשלח לכתובתכם, יש באפשרותכם להסב את הדו"ח על שמו של הנהג שביצע את העבירה בפועל. 

אלא, שפעולה זו לא כל כך פשוטה במידה ואותו אדם שנתתם לו להשתמש ברכב החליט שהוא לא מעוניין להודות באשמה. במצב שכזה, סביר כי בית המשפט לתעבורה ירשיע אתכם בעבירה שלא ביצעתם, רק משום שאין אף אחד אחר שניתן להאשים, ואתם אלה שתישאו בעונש מכוח חזקת הבעלות.

נכון שמדובר בסיטואציה לא הגיונית, לא סבירה, ולא רצויה, אולם פקודת התעבורה לא מותירה לבית המשפט לתעבורה כל ברירה אחרת, אלא להרשיע את הבעלים של הרכב שעמו בוצעה העבירה.

כיצד ניתן להסב את הדו"ח על מי שביצע את העבירה בפועל? 

לרוב, הסבת דו"ח/עבירה על שם נהג אחר יש לעשות זאת באמצעות תצהיר ערוך כדין, מאומת על ידי עורך דין. לאימות על ידי עורך דין תעבורה יש חשיבות רבה לצורך אימות המצהירים, ואף בית המשפט לתעבורה דורש כי התצהיר של בעל הרכב ושל מי שהשתמש ברכב במועד ביצוע העבירה יאומתו על ידי עורך דין.

דרך נוספת היא להגיש בקשה להישפט, ולוודא שמי שביצע את העבירה בפועל יגיע יחד עם בעל הרכב למסור הודעה, ולפיה הוא זה שנהג ברכב במועד ביצוע העבירה. כמובן שדרך זו מסורבלת יותר ומצריכה מבעל הרכב וממי שנהג ברכב בזמן ביצוע העבירה להיות נוכחים בדיון – פעולה שניתן לייתר באמצעות תצהירים כפי שפורט לעיל.

small-contact-img
לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות השאירו פרטים

  s2-arrow

  דו"ח מהירות מופרזת באמצעות מצלמה, מכשיר 'דבורה' או ממל"ז – כיצד ניתן לבטל את הדוח?

  מצב נוסף, והשכיח מכולם, הוא כאשר בעל הרכב הוא מי שביצע את העבירה, והדו"ח נשלח לביתו זמן קצר לאחר ביצוע העבירה. במצב שכזה, לא ניתן יהיה להסב את הדו"ח על שם אדם אחר, ולא נותר לנהג אלא לשלם את הדו"ח או לבקש להישפט.

  הבעיה של מרבית האוכלוסייה לגבי דו"חות מהירות (ודו"חות באופן כללי) אלו הן נקודות התעבורה שמתלוות לקנס הכספי.

  כידוע, צבירת נקודות תעבורה עלולה להטיל עליכם עונשים שונים, ביניהם דרישה לעבור קורסי נהיגה, מבחן תיאוריה, מבחן נהיגה מעשי ("טסט"), בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד), ואף לשלול את רישיונכם לתקופה של 9 חודשים! לכן, חשוב לטפל בנקודות באמצעות עורך דין תעבורה על מנת להביא לביטולן.

  משמעות תשלום הדו"ח בעבירת מהירות: במידה והחלטתם לשלם את הדו"ח, הרי שהתשלום מהווה הודאה בביצוע העבירה, ויהיה עליכם לשאת בסנקציות שמטיל החוק.

  בעבירת מהירות ישנו מדרג של חומרת ענישה, כך שמי שביצע עבירה של נהיגה במהירות מופרזת של 10 קמ"ש מעל המותר יקבל עונש קל יותר מנהג שנהג במהירות מופרזת של 80 קמ"ש מעל המותר.

  ביטול דו"ח עבירת מהירות מסוג "ברירת משפט":

  עבירות מסוג "ברירת משפט" אלו הן עבירות שיש עליהן עונש מוגדר בחוק (קנס כספי ונקודות תעבורה), ולנהג שהואשם בביצוע העבירה יש אפשרות לשלם את הדו"ח, או לבקש להישפט על העבירה בתוך 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

  עבירות אלה נקראות בשפה המקצועית "ברירת משפט", והכוונה היא שיש לנהג אפשרות (ברירה) לשלם את הדו"ח ולהודות בביצוע העבירה, או להישפט על העבירה בבית המשפט לתעבורה.

  לאחר הבקשה להישפט, תקבלו זימון לדיון בבית המשפט לתעבורה, ובית המשפט יקבע בסופו של יום האם הנהג חף מכל אשמה (זיכוי), או האם יש להרשיע את הנהג בביצוע העבירה שיוחסה לו (הרשעה).

  מתחם הענישה בעבירות מהירות מסוג "ברירת משפט":

  מהירות מופרזת בדרך עירונית: 

  • מהירות מופרזת של עד 20 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 250₪, ללא נקודות תעבורה.
  • מהירות מופרזת של 21-30 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 750₪ ו-8 נקודות תעבורה.
  • מהירות מופרזת של 31-40 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 1,500₪ ו-10 נקודות תעבורה.
  • מעל מהירות של 40 קמ"ש מעל המותר: הזמנה למשפט.

  מהירות מופרזת בדרך שאינה עירונית:

  • מהירות מופרזת של עד 25 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 250 ₪, ללא נקודות תעבורה.
  • מהירות מופרזת של 26-40 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 750 ₪ ו-8 נקודות תעבורה.
  • מהירות מופרזת של 41-50 קמ"ש מעל המותר: קנס כספי בגובה 1,500 ₪ ו-10 נקודות תעבורה.
  • מעל מהירות של 50 קמ"ש מעל המותר: הזמנה למשפט.

  בטרם תשלום הדו"ח להיוועץ עם עורך דין תעבורה מיד לאחר קבלת הדו"ח. 

  ביטול דו"ח מהירות מסוג ברירת משפט יתאפשר רק במידה ותבקשו להישפט על העבירה בפני שופט תעבורה! ודאי, שללא עורך דין תעבורה, הסיכוי לבטל את דו"ח המהירות הוא אפסי.

  ביטול דו"ח נהיגה במהירות מופרזת – הזמנה לדין ( או: "הזמנה למשפט"):

  בעבירות מהירות מסוג הזמנה לדין, המשמעות היא שעברתם את המהירות המותרת בלפחות 41 קמ"ש ממה שמתיר החוק.

  41 קמ"ש ומעלה מעל המותר בדרך עירונית תוביל באופן אוטומטי לזימונכם למשפט בבית המשפט לתעבורה, בעוד שבדרך בין עירונית / כביש מהיר, רק מהירות של 51 קמ"ש ומעלה תביא לזימונכם לבית המשפט.

  בניגוד לעבירת מהירות מסוג "ברירת משפט", במידה וזומנתם לבית המשפט לתעבורה להישפט על ביצוע עבירת מהירות, צרו קשר באופן מידי עם עורך דין תעבורה על מנת לקבל ייעוץ משפטי.

  בית המשפט לתעבורה נוטה להחמיר עם נהגים שנוהגים כ"מלכי הכביש", שכן כבר הוכח כי נהיגה במהירות מופרזת מגדילה את הסיכוי לתאונות קטלניות באופן משמעותי.

  הענישה במקרה של זימון לבית המשפט נעה בין נקודות תעבורה, פסילה על תנאי וקנס לבין פסילה בפועל למשך חודשים ארוכים!!! אם רישיונכם חשוב לכם, מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה שמתמחה בעבירות של ביטול דו"ח מהירות.

  כיצד עורך דין תעבורה יסייע לכם לבטל דו"ח מהירות?

  סער – משרד עורכי דין לתעבורה הינו משרד המתמחה בעבירות תעבורה וביטול דו"חות מהירות. המשרד מונה צוות מרשים ומיומן של עורכי דין שמתמחה בעבירות תעבורה ובייצוג נאשמים בכתבי אישום ובדו"חות מהירות.

  המשרד נותן שירותי ייצוג בעבירות מהירות בכל בתי המשפט לתעבורה ברחבי הארץ, ולזכותו כבר עומדות אינספור הצלחות בביטול והסבה של דו"חות מהירות.

  במידה ואתם מעוניינים לקבל ייצוג או ייעוץ משפטי בנוגע לדו"ח מהירות ו/או לביטולו, צרו קשר עכשיו וקבלו מענה ראשוני מהיר ויעיל!

  ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ